Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
THÔNG BÁO - V/v Tổ chức hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office
Thứ hai, 14 Tháng 11 2011 14:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số    346    /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 10  năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office)

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước. Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM sẽ tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở OpenOffice dành cho cán bộ, giảng viên của Trường.

Thời gian dự kiến: từ ngày 15/11/2011 đến 30/12/2011.

Chuyên đề nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản sử dụng bộ phần mềm ứng dụng văn phòng Open Office để soạn thảo văn bản, bảng tính, bài trình chiếu…tương tự như bộ phần mềm MS Office bao gồm:

-  Writer (trình soạn thảo văn bản có tính năng tương tự như Microsoft Word)

-  Calc (trình bảng tính tương tự như Microsoft Excel)

-  Impress (trình soạn thảo trình diễn, tương tự PowerPoint)

-  Math (trình viết công thức toán, tương tự Microsoft Equation Editor)

-  Draw (trình đồ họa cơ bản, tương tự Microsoft Visio)

-  Một số phần mềm nguồn mở khác như: SCORM Editor, Reload Player, Moodle,…

Đề nghị Trưởng các đơn vị cử cán bộ tham gia, lập danh sách theo mẫu đính kèm và gởi về phòng Công nghệ thông tin theo địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 01/11/2011 để Trường tiến hành tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 
QUYẾT ĐỊNH - Về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2011 16:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số:      1703         /QĐ-ĐHSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày  13  tháng 10   năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm TP.HCM;

Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế;

Căn cứ Thông tư 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng phòng Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế sử dụng Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, CNTT, Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo, Sau đại học, KHCN&TCKH, các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Đảng ủy (để b/c);

- Lưu: TCHC, CNTT.

 

 

 

TS. BẠCH VĂN HỢP

 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 5


 Phần mềm 

FileZilla Client

file zillaFileZilla Client (còn được gọi tắt là FileZilla) là trình khách FTP tự do, mã nguồn mở, đa nền tảng. Sẵn dùng cho Windows, Linux, và Mac OS X. Hỗ trợ FTP, SFTP , và FTPS.   Các tính năng chính: Main...