280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Khoa Học Giáo Dục
Mục tiêu học phần GDH Phổ thông PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 4 2016 14:05

Học phần Giáo dục học phổ thông trang bị cho sinh viên sư phạm hệ thống tri thức và kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động giáo dục (theo nghĩa hẹp), chuẩn bị cho sinh viên làm công tác chủ nhiệm lớp, công tác giáo dục học sinh ở trường phổ thông.

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

1. Mục tiêu kiến thức:

- Trình bày khái niệm, cấu trúc của họat động giáo dục (HĐGD); Phân tích bản chất, đặc điểm, lôgic của HĐGD; nội dung, yêu cầu thực hiện các nguyên tắc và phương pháp giáo dục, lý giải các nội dung giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

- Trình bày vị trí, mục tiêu của giáo dục PT, chương trình giáo dục và cơ cấu tổ chức của trường PT (TH, THCS, THPT) Việt Nam; vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên, phổ thông, các đặc điểm lao động sư phạm và yêu cầu đối với nhân cách người giáo viên PT.

- Trình bày vị trí, vai trò, chức năng của người giáo viên chủ nhiệm lớp; giải thích các nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp;

- Nêu các loại hình HĐGDNGLL, hình thức, biện pháp, điều kiện, qui trình tổ chức HĐGDNGLL ở trường phổ thông.

2. Mục tiêu kĩ năng:

- Phân tích, nhận xét, đánh giá, hệ thống hoá các vấn đề lý luận giáo dục.

- Tìm hiểu, nhận xét, đánh giá thực tiễn hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.

- Vận dụng các nguyên tắc giáo dục; lựa chọn và sử dụng các phương pháp giáo dục để giải quyết các tình huống giáo dục cụ thể.

- Hình thành và phát triển hệ thống kỹ năng hoạt động giáo dục cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT.

- Hình thành và phát triển tư duy sư phạm, phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học giáo dục.

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu