280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Họp các lớp trưởng PDF. In Email
Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 14:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   400/TB-ĐHSP                                        TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2018

V/v Họp Lớp trưởng

 

Kính gửi:    Trưởng Khoa

Để triển khai các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên năm học 2018 – 2019, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên đề nghị các đồng chí Trưởng Khoa thông báo đến các Lớp trưởng năm thứ 1, 2, 3, 4, 5 đi họp theo lịch : Sinh viên nào học buổi sáng thì đi họp vào buổi chiều và ngược lại.

Thời gian:     Sáng 8g00, Thứ 3 ngày 13/11/2018.

Chiều 14g00, Thứ 3 ngày 13/11/2018.

Địa điểm:      Giảng đường D, Trường ĐHSP TP.HCM 280 An Dương Vương, Q.5.

Rất mong các đồng chí quan tâm, thông báo đến các Lớp trưởng biết để đi họp đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      Lưu TCHC, CTCT&HSSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Công Ba

 

 

 

 

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu