Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ và văn học nghệ thuật PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 15:14
GS. TSKH. Lê Ngọc Trà

GS. TSKH. Lê Ngọc Trà
Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007

Cụm công trình:
- Lí luận văn học (1991)
- Thách thức của sáng tạo văn hóa (2002)

GS. NGND Lê Trí Viễn

GS. NGND Lê Trí Viễn
Được Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị trao
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ năm 2010
Công trình: Lê Trí Viễn - Một đời dạy văn, viết văn

GS. TS. Mai Quốc Liên

GS. TS. Mai Quốc Liên
Được Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị trao
Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2010
Cụm công trình:
- Nhân vật lịch sử và nhà văn hóa
- Ngô Thì Nhậm (1746 - 1809)