Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Bồi dưỡng Năng lực Ngoại ngữ Giảng viên Thời khóa biểu các lớp bồi dưỡng tíêng Anh cho CB-GV ĐH Sư Phạm TP.HCM
Thời khóa biểu các lớp bồi dưỡng tíêng Anh cho CB-GV ĐH Sư Phạm TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH

THỜI GIAN: 22/9/2014-10/04/2015

 

STT Lớp Trình độ
Thời gian Phòng học
1 L1 A1-A2
Thứ 2 13h00-16h00 C405
Thứ 4 C506
Thứ 6 C506
2 L2 A1-A2
Thứ 2 9h00-12h00 C506
Thứ 4 C506
Thứ 6 C506
3 L3 A2-B1
Thứ 2 13h00-16h00 C506
Thứ 4 C406
Thứ 5 C506
4 L4 B1-B2
Thứ 3 9h00-12h00 C506
Thứ 6 C406
Thứ 7 C506
 


 Thống kê truy cập 

00016499

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020