Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Bồi dưỡng Năng lực Ngoại ngữ Giáo viên Thời khóa biểu các lớp BD NLNN (06/10/2014)
Thời khóa biểu các lớp BD NLNN (06/10/2014)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH

THỜI GIAN: 6/10/2014-10/4/2015

 

STT Lớp Trình độ Thời gian Phòng học Giảng viên
1 L1 A1-A2 Thứ 2 13h00-16h00 C405 Cô Đoan Trang
Thứ 4 C506 Cô Đoan Trang
Thứ 6 C506 Cô Hạnh Nguyên2 L2 A1-A2 Thứ 2 9h00-12h00 C506 Thầy Hồng Quân
Thứ 4 C506 Thầy Phú Sĩ
Thứ 6 C506 Thầy Hồng Quân3 L3 A2-B1 Thứ 2 13h00-16h00 C506 Thầy Trường Sơn
Thứ 4 C406 Cô Ng.Thị Tú
Thứ 5 C506 Thầy Trường Sơn4 L4 B1-B2 Thứ 3 9h00-12h00 C506 Thầy Hồng Phát
Thứ 6 C406 Cô Phương Thảo
Thứ 7 C506 Thầy Phú Sĩ

 


 Thống kê truy cập 

00016499

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020