Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
National Foreign Languages 2020 Project
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Bồi dưỡng Năng lực Ngoại ngữ Giảng viên Đề thi tham khảo trình độ B1 (20/04/2015)
Đề thi tham khảo trình độ B1 (20/04/2015)

Để xem chi tiết: Copy link bên dưới vào trình duyệt web hoặc giữ phím Ctrl và click vào link

1. PET Midterm Test – Test Paper

https://www.dropbox.com/s/65sef5tgv2tg4e4/PET%20Midterm%20Test%20-%20Test%20Paper.pdf?dl=0

2. PET Midterm Test – Listening Audio – Part 1

https://www.dropbox.com/s/mm8jn93xr622s8i/PET%20Midterm%20Test%20-%20Listening%20Audio%20-%20Part%201.MP3?dl=0

3. PET Midterm Test – Listening Audio – Part 2

https://www.dropbox.com/s/8oepn60pqtumcvw/PET%20Midterm%20Test%20-%20Listening%20Audio%20-%20Part%202.MP3?dl=0

4. PET Midterm Test – Listening Audio – Part 3

https://www.dropbox.com/s/it4vgsp95eogd98/PET%20Midterm%20Test%20-%20Listening%20Audio%20-%20Part%203.MP3?dl=0

5. PET Midterm Test – Listening Audio – Part 4

https://www.dropbox.com/s/oy8qqvzuh3qj1gq/PET%20Midterm%20Test%20-%20Listening%20Audio%20-%20Part%204.MP3?dl=0

6. PET Midterm Test – Answer Sheets

https://www.dropbox.com/s/pk1qpnc3jf20q4s/PET%20Midterm%20Test%20-%20Answer%20Sheets.pdf?dl=0

 


 Thống kê truy cập 

00017476

 Trung tâm vùng 

Đại học Sư phạm TP. HCM
Đại học Ngoại ngữ
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đại học Thái Nguyên

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020