Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Sổ tay sinh viên Các quy chế quy định về CTSV Quy định công tác cố vấn học tập
Quy định công tác cố vấn học tập PDF Print E-mail
Wednesday, 23 February 2011 06:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP.HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-ĐHSP ngày 27 tháng 9 năm 2010

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh)

_____________________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên được phân công làm công tác cố vấn học tập (CVHT) cho sinh viên đại học chính quy (ĐHCQ) kể từ khóa tuyển sinh 2010 (khóa 36) bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn; Thời gian và nội dung làm việc với lớp; Chế độ báo cáo; Quyền lợi; Khen thưởng và kỉ luật.

 

Điều 2. Mục đích

1. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giúp Trưởng khoa và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lí sinh viên. Theo dõi tình hình của lớp sinh viên, kịp thời đề xuất với khoa về phương pháp xử lí đối với những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

3. Làm cơ sở để đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua mỗi năm học.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Học tập, nghiên cứu, nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định, Nội quy của Trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên của Trường; thường xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung trong Quy chế, Quy định, Nội quy để có thể tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường;

2. Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị liên quan trong công tác sinh viên để hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc liên quan đến công tác học tập và rèn luyện;

3. Hướng dẫn sinh viên đăng kí học phần từng học và tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học;

4. Quản lí lớp sinh viên, thông tin cá nhân sinh viên; giới thiệu nhân sự để bầu Ban Cán sự lớp, thông qua kết quả bầu cử đề nghị Trưởng khoa phê duyệt;

5. Thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên đăng kí, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh;

6. Thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (phổ biến quy định đánh giá, hướng dẫn thực hiện, chủ trì họp lớp đánh giá), hướng dẫn sinh viên thực hiện khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung theo đúng quy định, tiến độ;

7. Hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học; các hoạt động văn, thể, mỹ lành mạnh, bổ ích;

8. Nắm tình hình chung của lớp phụ trách (về các mặt học tập, đời sống, sinh hoạt) thông qua báo cáo của Ban Cán sự lớp; hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường và các vấn đề khác có liên quan;

9. Chủ trì họp lớp sinh viên về việc  xét khen thưởng, kỉ luật và gửi kết quả lên khoa đào tạo;

10. Tham dự họp Hội đồng khen thưởng – kỉ luật sinh viên cấp khoa  đề xuất hình thức khen thưởng, kỉ luật sinh viên;

11.Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Trưởng khoa.

Điều 4. Quyền hạn

1. CVHT có quyền yêu cầu Ban Cán sự lớp báo cáo định kì và đột xuất tình hình mọi mặt của lớp để có biện pháp chỉ đạo, góp ý kịp thời các hoạt động của lớp.

2. CVHT được quyền đề nghị Trưởng khoa và các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết để tham khảo phục vụ cho công tác quản lí sinh viên của lớp mình.

3. CVHT có quyền tham gia các phiên họp của Hội đồng các cấp có liên quan đến sinh viên của lớp phụ trách.

4. CVHT có quyền tổ chức họp lớp sinh viên để thực hiện trách nhiệm được phân công.

Chươn­­g III

TRÁCH NHIỆM  VÀ QUYỀN LỢI CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

ĐỐI VỚI LỚP SINH VIÊN

Điều 5. Tổ chức đội ngũ CVHT

1. CVHT được phân công phụ trách theo lớp sinh viên, không quá 50 sinh viên/lớp.

2. Có ít nhất 2 năm tham gia giảng dạy trong ngành đào tạo mà lớp sinh viên theo học, đã tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác CVHT.

3. CVHT được phân công vào đầu mỗi khoá học và theo suốt cả khóa đào tạo.

1. Điều 6. Thời gian và nội dung làm việc với lớp sinh viên

1. Định kì làm việc với Ban Cán sự lớp (1 lần/ tháng); họp với lớp phụ trách (2 lần/ học kì) để sinh hoạt với lớp các nội dung theo quy định của Nhà trường. Các buổi họp lớp phải ghi biên bản và báo cáo với Trưởng khoa. Cụ thể:

a. Họp đầu học kì với các nội dung:

- Công bố thành phần Ban Cán sự lớp do Khoa chỉ định (đối với năm thứ nhất) hoặc tổ chức họp lớp chọn các thành phần Ban Cán sự lớp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Cán sự lớp, mối quan hệ công tác giữa CVHT và lớp.

- Xây dựng và phổ biến công tác của học kì.

- Hướng dẫn sinh viên cách thức tìm hiểu, truy cập thông tin về các Quy chế, Quy định liên quan đến sinh viên; phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).

- Phổ biến một số hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức phù hợp với sinh viên từng khóa học.

- Những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lớp.

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lí của Trường, khoa có liên quan đến lớp (nếu có).

b. Họp cuối học kì với các nội dung:

- Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong học kì; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp theo đúng thời gian và đúng quy định của Trường.

- Phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).

- Công bố điểm các học phần và số tín chỉ tích lũy của sinh viên để xét HBKK học tập.

- Xét thi đua, khen thưởng sinh viên theo quy định.

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lí của Trường, khoa có liên quan đến lớp (nếu có).

- Ngoài ra, CVHT có thể làm việc đột xuất với Ban Cán sự lớp, hoặc tổ chức họp lớp để giải quyết các công việc theo yêu cầu của Trường, khoa và lớp.

2. Đối với những sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, CVHT cần ưu tiên thường xuyên liên hệ, giúp đỡ, động viên sinh viên, giúp sinh viên vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch học tập đã đặt ra.

3. CVHT có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với lớp để nắm tình hình, có thể bằng nhiều hình thức (gặp trực tiếp, điện thoại, email…).

Điều 7. Chế độ báo cáo

CVHT có trách nhiệm báo cáo các nội dung sau cho Trưởng khoa:

1. Báo cáo hàng tháng tình hình sinh viên lớp phụ trách cho Trưởng khoa.

2. Báo cáo nội dung và kết luận tại các cuộc họp với lớp phụ trách.

3. Các trường hợp sinh viên gặp khó khăn cần được giúp đỡ.

4. Các đề nghị khen thưởng, kỉ luật sinh viên lớp phụ trách.

5. Báo cáo những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên cho phòng CTCT&HSSV.

 

Điều 8. Quyền lợi

1. Được hưởng các quyền lợi theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Được hưởng các quyền lợi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

3. Được tính giờ chuẩn cho công tác cố vấn học tập theo số lượng sinh viên được hướng dẫn.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 9: Khen thưởng và kỉ luật

1. CVHT hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

2. CVHT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng, bình chọn danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và được nâng lương trước thời hạn.

3. CVHT không hoàn thành nhiệm vụ bị xét các hình thức kỉ luật theo quy định của Nhà trường.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

Bạch Văn Hợp

 

 

 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...