Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy Danh sách SV Khoa Ngữ văn nhận học bổng KHI năm học 2010 - 2011
Danh sách SV Khoa Ngữ văn nhận học bổng KHI năm học 2010 - 2011 PDF Print E-mail
Wednesday, 29 June 2011 05:19
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK1
Khoa Ngữ Văn (năm học 2010 -2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1063/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Trần Kim Vân K36.606.021 2.72 91 240000 1,200,000
2 Lê Nguyễn Duy Lân K36.606.039 2.80 83 240000 1,200,000
3 Khấu Thị Lai K36.606.040 2.83 82 240000 1,200,000
4 Nguyễn Thị Loan K36.606.045 2.67 90 240000 1,200,000
5 Bạch Trọng Nhân K36.606.061 3.15 90 240000 1,200,000
6 Nguyễn  Thị Mai Phương K36.606.073 2.65 94 240000 1,200,000
7 Trịnh Thị Ngọc Phương K36.606.075 2.96 95 240000 1,200,000
8 Nguyễn Ngọc Quỳnh K36.606.079 2.74 100 240000 1,200,000
9 Nguyễn Thị Thiện K36.606.086 2.83 95 240000 1,200,000
10 Nguyễn Đặng Tường Vi K36.606.104 2.98 97 240000 1,200,000
11 Trần Huỳnh Hải Yến K36.606.107 2.65 92 240000 1,200,000
12 Trương Hồng Anh K36.607.002 3.33 76 240000 1,200,000
13 Lê Huỳnh Thị Thùy Duyên K36.607.010 2.60 76 240000 1,200,000
14 Châu Thị Hiền K36.607.015 2.52 81 240000 1,200,000
15 Trần Thị Ngọc Lụa K36.607.025 3.02 78 240000 1,200,000
16 Nguyễn Thị Phương Thúy K36.607.053 3.00 74 240000 1,200,000
17 Nguyễn Thị Viên K36.607.062 2.67 76 240000 1,200,000
18 Hoàng Thị Thùy Dung K35.606.007 7.83 98 240000 1,200,000
19 Trần Thị Duyên K35.606.008 7.00 92 240000 1,200,000
20 Nguyễn Thị Mỹ Hằng K35.606.014 7.03 92 240000 1,200,000
21 Vũ Thị Mỹ K35.606.017 7.07 88 240000 1,200,000
22 Bùi Thị Trúc Phương K35.606.044 7.30 92 240000 1,200,000
23 Lê Thị Thiền K35.606.052 7.03 85 240000 1,200,000
24 Đoàn Thị Tuyết Trinh K35.606.058 7.60 92 240000 1,200,000
25 Bùi Đình Trường K35.606.059 7.00 88 240000 1,200,000
26 Ngụy Thị Vân Anh K35.607.003 7.24 70 240000 1,200,000
27 Nguyễn Trần Minh Châu K35.607.004 7.42 70 240000 1,200,000
28 Ngô Kim Hên K35.607.008 7.24 78 240000 1,200,000
29 Hứa Thị Thu Hương K35.607.015 7.70 82 240000 1,200,000
30 Đỗ Thanh Thảo K35.607.030 7.27 73 240000 1,200,000
31 Hồ Thanh Thiện K35.607.032 7.30 71 240000 1,200,000
32 Lê Huyền Trang K35.607.036 7.15 73 240000 1,200,000
33 Trần Lan Anh K34.606.001 7.32 82 240000 1,200,000
34 Phan Ánh Duyên K34.606.009 7.56 92 240000 1,200,000
35 Nguyễn Thị Giang K34.606.012 7.32 82 240000 1,200,000
36 Nguyễn Thị Ngọc Giàu K34.606.013 7.64 88 240000 1,200,000
37 Đào Thị Thùy Linh K34.606.038 7.28 82 240000 1,200,000
38 Nguyễn Thị Minh Ngọc K34.606.046 7.32 82 240000 1,200,000
39 Nguyễn Thị Ý Nhi K34.606.049 7.24 82 240000 1,200,000
40 Nguyễn Thị Nhiễu K34.606.051 7.32 82 240000 1,200,000
41 Hồ Thị Xuân Nhung K34.606.052 7.28 82 240000 1,200,000
42 Nguyễn Thị Bảo Oanh K34.606.054 7.32 90 240000 1,200,000
43 Huỳnh Thị Hoàng Quyên K34.606.060 7.72 82 240000 1,200,000
44 Nguyễn Thị Thái K34.606.066 7.44 88 240000 1,200,000
45 Nguyễn Thị Thủy K34.606.070 7.60 72 240000 1,200,000
46 Nguyễn Thị Thanh Xuân K34.606.082 8.00 86 300000 1,500,000
47 Ngô Thị Lan K33.607.007 7.88 82 240000 1,200,000
48 Hứa Thị Bích Đến K34.607.008 8.19 83 300000 1,500,000
49 Đặng Thị Hiền K34.607.016 8.00 93 300000 1,500,000
50 Hồ Thị Lan K34.607.024 7.73 82 240000 1,200,000
51 Trịnh Thị Lan K34.607.025 7.88 81 240000 1,200,000
52 Bùi Thị Lâm K34.607.026 7.96 80 240000 1,200,000
53 Võ Thị Tuyết Linh K34.607.028 7.85 92 240000 1,200,000
54 Nguyễn Thị Lĩnh K34.607.031 7.81 82 240000 1,200,000
55 Đặng Bảo Ngọc K34.607.033 8.15 93 300000 1,500,000
56 Lê Thị Nhung K34.607.034 7.88 80 240000 1,200,000
57 Trần Thị Oanh K34.607.037 7.77 86 240000 1,200,000
58 Trần Văn Quốc K34.607.040 8.00 83 300000 1,500,000
59 Trần Thị Thanh K34.607.042 8.15 83 300000 1,500,000
60 Hồ Thị Thùy Trang K34.607.052 7.92 89 240000 1,200,000
61 Phạm Việt Trinh K34.607.054 7.88 82 240000 1,200,000
62 Lê Thị Ngọc Anh K33.606.001 7.46 85 240000 1,200,000
63 Nguyễn Thị Bộ K33.606.003 7.25 82 240000 1,200,000
64 Nguyễn Thị Cúc K33.606.006 7.54 87 240000 1,200,000
65 Nguyễn Phương Dung K33.606.008 7.29 82 240000 1,200,000
66 Nguyễn Thị Điệp K33.606.011 7.50 82 240000 1,200,000
67 Nguyễn Thị Thu Hồng K33.606.018 7.67 85 240000 1,200,000
68 Nguyễn Thị Thu Hương K33.606.022 7.92 84 240000 1,200,000
69 Hồ Hoài Khanh K33.606.024 7.67 93 240000 1,200,000
70 Nguyễn Trung Kiên K33.606.025 8.17 90 300000 1,500,000
71 Lê Thị Linh K33.606.027 7.29 84 240000 1,200,000
72 Trần Thị Ngọc K33.606.032 7.42 84 240000 1,200,000
73 Đồng Vũ Việt Nhi K33.606.033 7.71 90 240000 1,200,000
74 Hoàng Oanh K33.606.036 7.58 90 240000 1,200,000
75 Trần Thị Oanh K33.606.038 7.58 82 240000 1,200,000
76 Lê Duy Tân K33.606.044 8.00 95 300000 1,500,000
77 Phan Ngọc Trần K33.606.054 8.25 95 300000 1,500,000
78 Phan Thanh Tuân K33.606.055 8.13 90 300000 1,500,000
79 Nguyễn Huỳnh Minh K33.607.004 8.17 91 300000 1,500,000
80 Phạm Thị Hải K33.607.005 7.78 82 240000 1,200,000
81 Nguyễn Thị Ngọc Kim K33.607.006 7.96 89 240000 1,200,000
82 Nguyễn Thị Liên K33.607.009 8.43 86 300000 1,500,000
83 Lê Thị Luận K33.607.011 8.17 93 300000 1,500,000
84 Nguyễn Ánh Ngọc K33.607.015 8.00 93 300000 1,500,000
85 Nguyễn Trương Thu Quỳnh K33.607.019 8.35 88 300000 1,500,000
86 Phan Thị Trang K33.607.025 7.78 92 240000 1,200,000
87 Phạm Thị Tính K33.607.028 7.83 82 240000 1,200,000
88 Phan Thị Ngọc Ánh K36.601.006 3.44 73 240000 1,200,000
89 Đỗ Nguyên Quỳnh Chi K36.601.011 3.5 72 240000 1,200,000
90 Lê Thị Kim Cương K36.601.017 3.38 72 240000 1,200,000
91 Tô Thị Thúy Hằng K36.601.029 3.76 93 360000 1,800,000
92 Lương Thị Diệu Hằng K36.601.030 3.47 72 240000 1,200,000
93 Lê Thị Cẩm K36.601.035 3.29 96 300000 1,500,000
94 Võ Thị Kim K36.601.036 3.35 72 240000 1,200,000
95 Hoàng Thị Liên K36.601.063 3.38 78 240000 1,200,000
96 Đặng Thị Hồng Mai K36.601.070 3.32 87 300000 1,500,000
97 Nguyễn Thị Mai K36.601.071 3.21 83 300000 1,500,000
98 Lâm Kim Ngân K36.601.076 3.35 88 300000 1,500,000
99 Nguyễn Thị Hồng Nhung K36.601.084 3.24 87 300000 1,500,000
100 Lò Thị Diễm Phương K36.601.090 3.35 77 240000 1,200,000
101 Dương Thị Hồng Sen K36.601.096 3.44 85 300000 1,500,000
102 Võ Thị Tuyết Tâm K36.601.100 3.38 78 240000 1,200,000
103 Trần Thị Nhàn Thanh K36.601.106 3.35 87 300000 1,500,000
104 Đoàn Hồng Phương Thảo K36.601.107 3.76 83 300000 1,500,000
105 Đậu Thị Thảo K36.601.109 3.41 84 300000 1,500,000
106 Nguyễn Thị Thu Thảo K36.601.110 3.47 88 300000 1,500,000
107 Nguyễn Đào Xuân Thảo K36.601.113 3.41 77 240000 1,200,000
108 Lê Thị Kim Thoa K36.601.115 3.50 75 240000 1,200,000
109 Bùi Thị Thơm K36.601.116 3.38 77 240000 1,200,000
110 Nguyễn Thị Tuyền K36.601.126 3.35 84 300000 1,500,000
111 Nguyễn Thị Thu Nga K35.601.059 7.71 91 240000 1,200,000
112 Lê Thu Nga K35.601.060 7.23 90 240000 1,200,000
113 Lê Thị Ngân K35.601.063 7.42 91 240000 1,200,000
114 Dương Thị Bảo Ngọc K35.601.064 7.19 90 240000 1,200,000
115 Lưu Thị Nhàn K35.601.068 7.16 90 240000 1,200,000
116 Nguyễn Thị Cẩm Nhung K35.601.071 7.16 90 240000 1,200,000
117 Phạm Thị Hồng Phương K35.601.075 7.39 90 240000 1,200,000
118 Trần Võ Bích Quyên K35.601.076 7.06 81 240000 1,200,000
119 Vũ Trương Thảo Sương K35.601.078 7.06 84 240000 1,200,000
120 Diệp Kiều Tiên K35.601.089 7.06 85 240000 1,200,000
121 Nguyễn Thị Cẩm K35.601.104 7.39 92 240000 1,200,000
122 Chu Thị Anh K35.601.003 7.68 83 240000 1,200,000
123 Đào Ngọc Cẩm K35.601.010 7.06 75 240000 1,200,000
124 Lê Thị Kim Cương K35.601.012 7.87 85 240000 1,200,000
125 Lê Thị Ngọc Hân K35.601.019 7.48 80 240000 1,200,000
126 Phạm Thị Thu Hồng K35.601.028 7.55 80 240000 1,200,000
127 Sơn Thị Minh Hồng K35.601.029 7.26 75 240000 1,200,000
128 Nguyễn Thị Lan K35.601.039 7.10 75 240000 1,200,000
129 Nguyễn Thị Quỳnh Loan K35.601.041 7.29 80 240000 1,200,000
130 Nguyễn Thị Kim Loan K35.601.042 7.13 75 240000 1,200,000
131 Nguyễn Văn Mến K35.601.054 7.74 85 240000 1,200,000
132 Trần Thị Thúy Diễm K34.601.008 7.71 88 240000 1,200,000
133 Phạm Hồng Thu Hằng K34.601.020 8.19 97 300000 1,500,000
134 Hoàng Thị Minh Hoa K34.601.028 8.90 96 300000 1,500,000
135 Bùi Thị Hồng K34.601.029 8.10 76 240000 1,200,000
136 Phan Thị Kim Hòa K34.601.030 7.38 79 240000 1,200,000
137 Bùi Thị Thúy Huệ K34.601.032 7.38 82 240000 1,200,000
138 Nguyễn Thị Thanh Huyền K34.601.034 7.43 78 240000 1,200,000
139 Cao Thị Hương K34.601.038 7.48 85 240000 1,200,000
140 Nguyễn Thị Lệ My K34.601.060 8.29 90 300000 1,500,000
141 Phạm Kim Ngân K34.601.063 7.62 82 240000 1,200,000
142 Nguyễn Thị Nhung K34.601.076 7.38 95 240000 1,200,000
143 Đinh Thị Nụ K34.601.082 7.52 91 240000 1,200,000
144 Đoàn Thị Sang K34.601.094 7.43 96 240000 1,200,000
145 Nguyễn Thị Thắng K34.601.100 7.62 90 240000 1,200,000
146 Nguyễn Thị Thu Thủy K34.601.110 7.95 82 240000 1,200,000
147 Trần Huỳnh Anh Thơ K34.601.116 8.19 100 300000 1,500,000
148 Võ Thị Mỹ Thơ K34.601.117 7.90 100 240000 1,200,000
149 Nguyễn Ngọc Đoan Trang K34.601.124 9.14 100 360000 1,800,000
150 Phạm Vũ Hương Trà K34.601.127 7.62 100 240000 1,200,000
151 Lê Thị Thanh Trúc K34.601.129 7.81 100 240000 1,200,000
152 Nguyễn Ngọc Tố Uyên K34.601.134 7.52 100 240000 1,200,000
153 Hoàng Thị Thanh Vân K34.601.136 7.43 100 240000 1,200,000
154 Văn Trịnh Quỳnh An K33.601.001 7.82 100 240000 1,200,000
155 Hoàng Thị Tú Anh K33.601.002 8.21 93 300000 1,500,000
156 Lê Thị Bích K33.601.009 7.46 94 240000 1,200,000
157 Hồ Thị Cảnh K33.601.011 7.36 90 240000 1,200,000
158 Hồ Thị Phương Chín K33.601.013 7.39 88 240000 1,200,000
159 Nho Yu Duyên K33.601.016 7.36 88 240000 1,200,000
160 Phan Thị Thanh Giang K33.601.021 7.32 94 240000 1,200,000
161 Bùi Thị Hạnh K33.601.025 7.46 98 240000 1,200,000
162 Nguyễn Mỹ Hạnh K33.601.026 7.36 85 240000 1,200,000
163 Cao Thị Giang Hương K33.601.043 7.86 92 240000 1,200,000
164 Hà Thị Kiều K33.601.051 7.5 88 240000 1,200,000
165 Lê Nguyễn Hoàng Mai K33.601.066 8.43 100 300000 1,500,000
166 Đào Thị Ngoãn K33.601.079 7.68 99 240000 1,200,000
167 Nguyễn Lan Ngọc K33.601.080 7.54 82 240000 1,200,000
168 Phan Thị Lan Ngọc K33.601.081 7.82 100 240000 1,200,000
169 Trần Thanh Phương K33.601.101 7.39 85 240000 1,200,000
170 Đinh Thị Thu Phượng K33.601.105 7.86 94 240000 1,200,000
171 Trần Kim Thanh K33.601.116 7.50 94 240000 1,200,000
172 Dương Thị Thắm K33.601.117 7.36 82 240000 1,200,000
173 Huỳnh Thị Lệ Thi K33.601.120 7.39 89 240000 1,200,000
174 Lê Thị Thu K33.601.121 7.46 82 240000 1,200,000
175 Bùi Đỗ Kim Thuần K33.601.122 7.46 82 240000 1,200,000
176 Nguyễn Thị Thi Thơ K33.601.128 7.64 100 240000 1,200,000
177 Nguyễn Thị Anh Thư K33.601.130 7.61 82 240000 1,200,000
178 Trần Thị Quỳnh Tiên K33.601.132 7.32 95 240000 1,200,000
179 HoànhgThị Như Trang K33.601.134 7.54 86 240000 1,200,000
180 Trần Thị Thùy Trang K33.601.135 7.43 88 240000 1,200,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...