TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 In
Thứ bảy, 06 Tháng 10 2018 11:42

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên Bảng Tổng hợp các đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Khoa học thông qua.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TZ1ZjSUZZdGxFcVBPb19Kc09BYjlaWnp0bkVR