Chơi Mà Học Với Hangman Trực Tuyến In

Trò chơi Hangman là trò chơi đoán từ giúp ôn luyện và tăng cường vốn từ vựng của người học.

  • Người chơi mỗi lần đoán 1 chữ cái của từ bằng cách click vào chữ cái (A hoặc B hoặc C ...) trong bảng chữ cái Pick a letter.
  • Nếu đoán đúng, chữ cái đúng trong từ sẽ xuất hiện ở phần trống bên dưới làm manh mối để tiếp tục đoán chữ cái tiếp theo cho đến khi tìm ra toàn bộ từ (số chỗ trống là số chữ cái cần tìm).
  • Người chơi được phép 11 lần đoán sai cho đến khi bị "treo".
  • Sau khi từ xuất hiện hoàn toàn, người chơi có thể tra nghĩa của từ trong từ điển trực tuyến See dictionary entry.

Dưới đây là giao diện của trò chơi Hangman trực tuyến của NXB Đại học Oxford.

Hãy click vào New game để bắt đầu với Hangman!!