DS SV năm I khoa GDCT nhận HB HK I Print
Tuesday, 14 August 2012 21:48
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01
Khoa Giáo dục Chính trị (năm học 2011-2012 )
Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012
STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Trịnh Thị Hồng Nhung K37.605.007 3.17 96 240000 1200000
2 Nguyễn Văn Sướng K37.605.008 3.23 90 300000 1500000
3 Lê Nguyễn Vân An K37.605.013 3.13 88 240000 1200000
4 Trịnh Bá Phương K37.605.064 2.97 81 240000 1200000
5 Cao Thị Duyên K37.605.022 2.97 86 240000 1200000
6 Đinh Thị Lan Dương K37.605.026 3.17 85 240000 1200000
7 Nguyễn Thị Ngọc Giàu K37.605.028 3.6 90 360000 1800000
8 Trần Thị Hòa K37.605.038 3.43 89 300000 1500000
9 Nguyễn Văn Hùng K37.605.041 3.1 91 240000 1200000
10 Nguyễn Anh Khoa K37.605.043 3.3 97 300000 1500000
11 Nguyễn Ngọc Lan K37.605.046 3.1 88 240000 1200000
12 Huỳnh Kim Ngọc K37.605.054 3.13 94 240000 1200000
13 Trần Thị Hồng Nhung K37.605.059 3.23 96 300000 1500000
14 Phạm Ngọc Phượng K37.605.065 3.47 80 300000 1500000
15 Nguyễn Thị Lành K37.605.048 2.9 85 240000 1200000
16 Phan Thị Lệ Thủy K37.605.090 3.03 89 240000 1200000
17 Lê Thị Thủy Tiên K37.605.093 3.1 89 240000 1200000
18 Phạm Thị Kim Tuyền K37.605.101 3.23 80 300000 1500000
19 Trần Hửu Tính K37.605.105 3.1 81 240000 1200000