DS SV năm I khoa Tiếng Nga nhận HB HK I Print
Tuesday, 14 August 2012 14:52
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01Khoa Tiếng Nga (năm học 2011-2012 )Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Trương Thị Ngọc Anh K37.702.001 2.67 75 240000 1200000
2 Phùng Thị Ngọc Anh K37.702.002 2.67 97 240000 1200000
3 Đoàn Vân Anh K37.702.003 2.6 87 240000 1200000
4 Mai Xuân Khôi K37.702.006 2.85 92 240000 1200000
5 Nguyễn Thị Thảo Phương K37.702.007 3.23 94 300000 1500000
6 Đỗ Phương Trinh K37.702.012 2.92 87 240000 1200000
7 Phạm Lê Ngọc Ân K37.702.015 2.79 78 240000 1200000
8 Nguyễn Ngọc Bảo Châu K37.702.017 2.98 87 240000 1200000
9 Nguyễn Bảo Thuận Kiều K37.702.029 2.63 87 240000 1200000
10 Trương Thị Mỹ Linh K37.702.030 2.77 87 240000 1200000
11 Trần Lê Quân K37.702.043 3 97 240000 1200000
12 Lâm Ngọc Sơn K37.702.045 2.77 84 240000 1200000
13 Nguyễn Như Thảo K37.702.047 2.71 95 240000 1200000
14 Lương An Thuận K37.702.049 2.85 85 240000 1200000
15 Trần Thị Chi K37.752.005 2.52 75 240000 1200000
16 Trần Hoài Đức K37.752.009 3.02 80 240000 1200000
17 Trương Ngọc Huyền K37.752.015 3.15 79 240000 1200000
18 Trần Thị Kim Thư K37.752.030 2.52 75 240000 1200000