DS SV năm I khoa GDTH nhận HB HK I In
Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 14:59
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01Khoa Giáo dục Tiểu học (năm học 2011-2012 )Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Huỳnh Thị Bình An K37.901.002 2.94 90 240000 1200000
2 Phạm Thị Lan Anh K37.901.004 3.06 83 240000 1200000
3 Lê Hồng Anh K37.901.005 3.12 83 240000 1200000
4 Huỳnh Thị Tuyết Anh K37.901.006 3.12 83 240000 1200000
5 Cao Thị Ngọc Anh K37.901.007 3.06 81 240000 1200000
6 Đào Thị Ngọc Ánh K37.901.010 2.94 82 240000 1200000
7 Lê Thị Ngọc Cẩn K37.901.013 2.97 83 240000 1200000
8 Thập Nữ Thanh Dậu K37.901.019 3.18 83 240000 1200000
9 Hồ Lâm Bảo K37.901.033 3.09 83 240000 1200000
10 Lưu Thị Thu Hồng K37.901.042 2.91 83 240000 1200000
11 Huỳnh Lê Thị Ngọc Huyền K37.901.044 2.94 83 240000 1200000
12 Lê Thị Ngọc Kiều K37.901.050 3.06 83 240000 1200000
13 Phạm Thị Ngọc Lan K37.901.055 3.32 89 300000 1500000
14 Lê Thị Mỹ Lệ K37.901.057 2.97 84 240000 1200000
15 Trần Thị Trúc Linh K37.901.060 3.15 89 240000 1200000
16 Nguyễn Thị Ngọc Linh K37.901.062 2.91 90 240000 1200000
17 Phạm Thảo Nhi K37.901.081 2.94 74 240000 1200000
18 Trần Thị Cẩm Nhung K37.901.083 3 84 240000 1200000
19 Hùynh Thị Hồng Nhung K37.901.084 2.91 95 240000 1200000
20 Nguyễn Như Quỳnh K37.901.097 3.03 84 240000 1200000
21 Hồ Thanh Quỳnh K37.901.099 3.03 81 240000 1200000
22 Trương Nguyễn Như Quỳnh K37.901.100 3.21 94 300000 1500000
23 Hoàng Thảo Sương K37.901.103 2.97 91 240000 1200000
24 Nguyễn Thị Quý Thảo K37.901.115 2.91 82 240000 1200000
25 Bạch Thị Thanh Thúy K37.901.124 2.97 84 240000 1200000
26 Phan Thị Ngọc Thúy K37.901.125 3.09 82 240000 1200000
27 Nguyễn Huy Thiên Thơ K37.901.130 2.97 90 240000 1200000
28 Đỗ Ngọc Anh Thư K37.901.133 3.18 88 240000 1200000
29 Nguyễn Lê Thanh Trúc K37.901.145 2.94 80 240000 1200000
30 Nguyễn Thị Ánh Tuyết K37.901.150 3.21 90 300000 1500000
31 Phùng Thị K37.901.151 3.03 85 240000 1200000
32 Nguyễn Hải Yến K37.901.163 3.03 85 240000 1200000
33 Nguyễn Thị Kim Phụng K37.901.167 3 87 240000 1200000