DS SV năm I khoa GDĐB nhận HB HK I In
Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 15:02
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01Khoa Giáo dục Đặc biệt (năm học 2011-2012 )Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Võ Thị Minh Hiền K37.904.003 3.26 86 300000 1500000
2 Phạm Thị Min K37.904.007 3.15 92 240000 1200000
3 Trương Thị Ngân K37.904.008 3.18 77 240000 1200000
4 Lê Thị Nhung K37.904.010 3.21 77 240000 1200000
5 Vũ Thị Hồng Thúy K37.904.014 3.79 74 240000 1200000
6 Lê Thanh Tuấn K37.904.017 3.29 86 300000 1500000
7 Ngô Thị Vui K37.904.019 3.21 90 300000 1500000
8 Trần Thị Vương K37.904.020 3.32 91 300000 1500000
9 Lê Huỳnh Ngọc Hân K37.904.021 3.5 85 300000 1500000
10 Nguyễn Thị Hiệp K37.904.022 3.18 71 240000 1200000