Tháng 03 Print
Tuesday, 01 March 2011 04:08

- Tuyên truyền về ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), Phòng tham gia văn nghệ do CĐ Trường tổ chức;

- Tuyên truyền về ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3);

- Làm học bổng khuyến khích học tập học kì I cho SV các khối;

- Họp lớp trưởng triển khai những công tác liên quan đến sinh viên;

- Cử cán bộ, chuyên viên tham gia lớp học quản lí nhà nước dành cho ngạch chuyên viên;

- Soạn thảo Quy tắc ứng xử sinh viên.