Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn giai đoạn 2016-2020 In
Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 08:19

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn giai đoạn 2016-2020.

xem tại đây