Danh sách SV nhận trợ cấp XH năm học 2010 - 2011 Imprimer
Jeudi, 21 Juillet 2011 04:55

1. Diện Mồ côi cha mẹ, Dân tộc ít người (trợ cấp từ tháng 01đến tháng 6 của năm 2011, thưởng 30% HKI)

STT

Họ và tên

MSSV

Mức trợ cấp

Thưởng 30%

Số TK

1

Nguyễn Thị Xuân

Nở

K36.901.064

600.000đ

360.000đ

1606205384078

2

Cao Lê

Trúc

K36.901.108

600.000đ

360.000đ

1606205385960

3

Trần Thị

Thuận

K36.752.015

600.000đ

0

1606205401835

4

Trần Anh

Thi

K34.904.016

600.000đ

0

1603205267735

5

Nguyễn Thị Thu

Thủy

K34.902.072

600.000đ

360.000đ

1606205183147

6

Lương Ngọc

K34.603.103

600.000đ

360.000đ

1606205176850

7

Phạm T. Hoài

Thương

K34.603.091

600.000đ

360.000đ

1606205189189

8

Trần Thị

Thương

K33.603.078

600.000đ

360.000đ

1606205123218

9

Đỗ Văn

Sự

K34.604.016

600.000đ

360.000đ

0

10

Trần Thị

Thoa

K35.605.064

600.000đ

0

1606205334483

11

Lường Thị

Duyên

K35.605.006

600.000đ

0

1606205316691

12

Nguyễn Thị Cẩm

K33.605.072

600.000đ

360.000đ

1606205315177

13

Doãn Thị

Út

K34.601.135

600.000đ

0

0

14

Ngô Thị Thu

Hương

K33.901.035

600.000đ

360.000đ

0

15

Huỳnh Thị Kim

Sang

K33.605.046

600.000đ

360.000đ

0

16

Ka

Dịu

K33.603.011

840.000đ

0

0

17

Trần Văn

Thuần

K35.603.087

840.000đ

0

1606205315710

2. Diện Hộ nghèo trợ cấp từ tháng 01à6 của năm 2011, thưởng 30% HKI):

STT

Họ và tên

MSSV

Mức trợ cấp

Thưởng 30%

Số TK

1

Lê Thị

Thúy

K33.902.083

600.000đ

360.000đ

1606205443569

2

Nguyễn Thị Hương

Giang

K34.902.015

600.000đ

0

1606205184967

3

Nguyễn Thị Kim

Ngân

K36.902.056

600.000đ

360.000đ

1606205403990

4

Huỳnh Thị Kim

Châu

K35.902.010

600.000đ

360.000đ

1606205313720

5

Nguyễn Thị Linh

Chi

K35.902.012

600.000đ

360.000đ

1606205308953

6

Lê Thị

Hằng

K35.902.024

600.000đ

360.000đ

1606205304788

7

Nguyễn Văn

Thi

K36.201.086

600.000đ

360.000đ

1606205412082

8

Nguyễn Văn

Hải

K35.201.023

600.000đ

0

1606205313267

9

Nguyễn Thị

Hương

K33.603.035

600.000đ

360.000đ

1606205157669

10

Nguyễn Thị Hồng

Thanh

K34.603.073

600.000đ

360.000đ

1606205182593

11

Trần Thị

Phương

K34.904.010

600.000đ

0

1606205184950

12

Võ Thị

Giang

K35.605.009

600.000đ

360.000đ

1606205316808

13

Phạm Thị

Linh

K34.605.018

600.000đ

360.000đ

1606205413516

14

Lê Thị

Huyền

K36.605.023

600.000đ

0

1606205416508

15

Hoàng Thị

Hòa

K33.601.038

600.000đ

360.000đ

1606205362601

16

Nguyễn Thị Cẩm

K35.601.104

600.000đ

0

1606205308587

17

Nguyễn Thị Cẩm

Nhung

K35.601.071

600.000đ

0

1606205304815

18

Nguyễn Thị Thúy

Quyên

K34.601.091

600.000đ

360.000đ

0

19

Hầu Thị

Yến

K34.601.145

600.000đ

360.000đ

1606205351844

20

Trịnh Thị

Tân

K33.601.115

600.000đ

360.000đ

1606205132277

21

Nguyễn Thị Diễm

Hương

K36.609.013

600.000đ

0

1606205407831