Nhận Sổ tay Sinh viên 打印
周三, 2014年 02月 19日 04:00

Thông báo

Phòng CTCT và HSSV mời các lớp trưởng K 39 đến phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110 nhận Sổ tay Sinh viên phát cho tất cả sinh viên trong lớp.