Danh sách sinh viên K 37 còn thiếu hồ sơ cần bổ sung Print
Monday, 20 October 2014 05:08

Xem danh sách tại đây

SV nào không có tên trong danh sách xem như đủ hồ sơ

- Ô có chữ R hoặc trống là có đủ hồ sơ

- Ô có chữ X là còn thiếu hồ sơ