Tháng 12.2012 打印
周二, 2012年 12月 25日 08:49

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”;

+ Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công;

+ Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37;

+ Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012;

+ Lập kế hoạch tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên.