Danh sách SV năm 4 Khoa Lịch sử nhận học bổng HK II Imprimer
Vendredi, 15 Juillet 2011 02:43
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa Sử (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Dương Thị Thanh Nga K33.602.045 9.79 90 360,000 1,800,000
2 Nguyễn Thị Phương K33.602.056 9.42 93 360,000 1,800,000
3 Lê Thị Phượng K33.602.058 9.37 88 300,000 1,500,000
4 Nguyễn Thị Sáu K33.602.063 9.42 95 360,000 1,800,000
5 Nguyễn Trà My K33.602.044 9.79 99 360,000 1,800,000
6 Hồ Thanh Tâm K33.602.067 9.42 94 360,000 1,800,000
7 Bùi Ngọc Thanh K33.602.070 9.42 96 360,000 1,800,000
8 Nguyễn Thị Bích Thảo K33.602.074 9.42 93 360,000 1,800,000
9 Trịnh Thị Trang K33.602.085 9.32 90 360,000 1,800,000
10 Võ Thị Xuân K33.602.090 9.68 95 360,000 1,800,000
11 Nguyễn Đăng Khoa K33.608.017 9.33 90 360,000 1,800,000
12 Đàm Thị Bình Minh K33.608.027 9.5 95 360,000 1,800,000
13 Nguyễn Thị Uyên Sa K33.608.033 9.08 95 360,000 1,800,000
14 Trần Thị Minh Trang K33.608.048 9.33 85 300,000 1,500,000
15 Phạm Nguyễn Bích Trâm K33.608.050 9.17 85 300,000 1,500,000
16 Lê Thị Dịu K33.610.011 9.71 90 360,000 1,800,000
17 Hoàng Thị Hiền K33.610.021 9.59 91 360,000 1,800,000
18 Lê Đình Hùng K33.610.037 9.59 90 360,000 1,800,000
19 Nguyễn Thị Hằng K33.610.015 9.59 94 360,000 1,800,000
20 Lê Thị Lâm K33.610.048 9.59 94 360,000 1,800,000
21 Nguyễn Hữu Thìn K33.610.085 9.59 94 360,000 1,800,000
22 Lê Văn Trường K33.610.091 10 84 300,000 1,500,000
23 Hoàng Thị K33.610.095 9.59 94 360,000 1,800,000