Danh sách SV năm 4 KhoaToán - Tin học nhận học bổng HK II Imprimer
Vendredi, 15 Juillet 2011 02:44
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa Toán (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Phạm Mộng Bảo K33.101.001 9.59 94 360,000 1,800,000
2 Bùi Thị Hồng Cẩm K33.101.002 9.59 90 360,000 1,800,000
3 Nguyễn Cao Cường K33.101.005 9.59 90 360,000 1,800,000
4 Nguyễn Thị Thùy Dung K33.101.008 10 90 360,000 1,800,000
5 Phan Phương Dung K33.101.009 9.59 92 360,000 1,800,000
6 Lê Chân Đức K33.101.017 9.59 98 360,000 1,800,000
7 Phạm Thị Thu K33.101.029 10 98 360,000 1,800,000
8 Trần Gia Huy K33.101.045 10 90 360,000 1,800,000
9 Nguyễn Thị Hồng Linh K33.101.054 9.59 90 360,000 1,800,000
10 Huỳnh Nguyễn Thảo Ngân K33.101.069 10 90 360,000 1,800,000
11 Võ Ngọc Thiệu K33.101.076 9.59 90 360,000 1,800,000
12 Trần Phong K33.101.081 10 90 360,000 1,800,000
13 Lưu Thùy Thương K33.101.109 9.59 90 360,000 1,800,000
14 Mai Thế Tiến K33.101.111 10 94 360,000 1,800,000
15 Nguyễn Sĩ Trung K33.101.116 10 91 360,000 1,800,000