Danh sách SV năm 4 Khoa TL-GD nhận học bổng HKII Imprimer
Vendredi, 15 Juillet 2011 02:46
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa TLGD (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Ngô Thị Mỹ Duyên K33.604.003 9.1 86 300,000 1,500,000
2 Mai Mỹ Hạnh K33.604.004 8.95 95 300,000 1,500,000
3 Nguyễn Văn Hiến K33.604.006 8.95 95 300,000 1,500,000