Danh sách SV năm 4 Khoa GDTC nhận học bổng HK II Imprimer
Vendredi, 15 Juillet 2011 09:45
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa GDTC (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Nguyễn Thị Thu Hồng K33.903.018 10 100 360,000 1,800,000
2 Nguyễn Văn Phương K33.903.040 10 100 360,000 1,800,000
3 Huỳnh Thanh Việt K33.903.071 9.52 92 360,000 1,800,000
4 Lê Thị Thanh Xuân K33.903.080 9.52 94 360,000 1,800,000
5 Nguyễn Văn Bảo K33.903.001 9.29 100 360,000 1,800,000
6 Lê Đức Mạnh K33.903.022 9.52 84 300,000 1,500,000
7 Đào Hoài Phương K33.903.042 9.29 90 360,000 1,800,000
8 Nguyễn Văn Tài K33.903.051 9.29 100 360,000 1,800,000
9 Đinh Thị Thu Thiết K33.903.057 9.52 84 300,000 1,500,000
10 Nguyễn Lâm Ngọc K33.903.070 9.29 90 360,000 1,800,000
11 Nguyễn Văn Tiến K33.905.068 9.41 98 360,000 1,800,000
12 Cao Ngọc Tuân K33.905.073 9.71 95 360,000 1,800,000
13 Phạm Thị Vân K33.905.080 9.41 92 360,000 1,800,000
14 Lâm Văn Bé Ba K33.905.006 9.41 90 360,000 1,800,000
15 Nguyễn Hữu Dinh K33.905.014 9.41 90 360,000 1,800,000
16 Lê Quốc Quân K33.905.058 9.41 90 360,000 1,800,000
17 Nguyễn Cao Trí K33.905.070 9.41 91 360,000 1,800,000
18 Lê Xuân Tuấn K33.905.072 9.41 90 360,000 1,800,000