Danh sách SV năm 4 Khoa GDCTnhận học bổng HK II Imprimer
Lundi, 18 Juillet 2011 04:47
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa GDCT (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Hoàng Thị Hằng K33.605.014 9.2 90 360,000 1,800,000
2 Trịnh Thị Hương K33.605.024 9.2 89 300,000 1,500,000
3 Hoàng Thị Liên K33.605.026 9.2 86 300,000 1,500,000
4 Nguyễn Thị Hương Liên K33.605.028 9.7 84 300,000 1,500,000
5 Trương Thị Ánh Phước K33.605.043 9.55 84 300,000 1,500,000
6 Cù Thị Sen K33.605.047 9.2 82 300,000 1,500,000
7 Lê Thị Tâm K33.605.050 9.2 82 300,000 1,500,000
8 Nguyễn Thị Cẩm K33.605.072 9.2 82 300,000 1,500,000
9 Trần Thị Tươi K33.605.073 9.2 90 360,000 1,800,000
10 Nguyễn Thị Viên K33.605.074 9.2 82 300,000 1,500,000
11 Nguyễn Thị Yến K33.605.078 9.55 93 360,000 1,800,000