Danh sách SV năm 4 Khoa Tiếng Trung nhận học bổng HK II Imprimer
Lundi, 18 Juillet 2011 15:24
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa Tiếng Trung (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Lộc Mỹ Khầm K33.704.012 10 95 360,000 1,800,000
2 Trần Chánh Liền K33.704.015 10 100 360,000 1,800,000
3 Mã Kiết Diệu K33.754.008 8.74 83 300,000 1,500,000
4 Huỳnh Hào Mễnh K33.754.028 8.74 80 300,000 1,500,000
5 Huỳnh Bích Ngọc K33.754.030 9.17 92 360,000 1,800,000
6 Chiêm Lệ Quân K33.754.041 8.91 83 300,000 1,500,000
7 Lâm Bội Oanh K33.754.033 9.17 95 360,000 1,800,000