Danh sách SV năm 4 Khoa GDĐB nhận học bổng HK II Imprimer
Mercredi, 20 Juillet 2011 09:36
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa GDĐB (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Nguyễn Thị Hướng K33.904.005 8.67 82 300,000 1,500,000
2 Trương Thị Kim K33.904.006 8.67 87 300,000 1,500,000