Danh sách SV năm 4 Khoa Vật lí nhận học bổng HK II Imprimer
Jeudi, 21 Juillet 2011 06:10
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK2
Năm 4 Khoa Vật lí (năm học 2010 - 2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1216/QĐ-ĐHSP ngày 14/7/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Mai Thị Vân Anh K33.102.002 9.41 90 360,000 1,800,000
2 Trần Đặng Bảo Ân K33.102.004 10 91 360,000 1,800,000
3 Lê Thị Thùy Duyên K33.102.012 9.41 95 360,000 1,800,000
4 Phạm Thị Mỹ Hạnh K33.102.018 9.41 90 360,000 1,800,000
5 Dương Nhật Huy K33.102.029 9.41 98 360,000 1,800,000
6 Trần Thị Ngọc Lam K33.102.036 10 95 360,000 1,800,000
7 Hoàng Thị Nguyên K33.102.050 9.59 93 360,000 1,800,000
8 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh K33.102.065 9.41 92 360,000 1,800,000
9 Lê Thị Thu Thủy K33.102.072 9.41 92 360,000 1,800,000
10 Trương Trang Cát Tường K33.102.084 9.59 95 360,000 1,800,000
11 Trần Thị Thu Vân K33.102.089 9.41 93 360,000 1,800,000
12 Huỳnh Chí Dũng K33.105.006 9.38 84 300,000 1,500,000
13 Nguyễn Minh Hằng K33.105.011 9.06 79 240,000 1,200,000
14 Đoàn Ngọc Hiền K33.105.013 9.38 84 300,000 1,500,000
15 Nguyễn Thị Kim Hoàng K33.105.015 9.38 84 300,000 1,500,000
16 Hồ Ngọc Đăng Khoa K33.105.019 10 91 360,000 1,800,000
17 Phùng Thị Vân K33.105.056 9.06 79 240,000 1,200,000