Triển khai kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012 Print
Thursday, 01 March 2012 08:03

Triển khai kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên năm học 2011 - 2012

Năm học 2011 – 2012, Trường sẽ thực hiện kế hoạch tuyên dương và vinh danh các cá nhân và tập thể như sau:

A.VỀ THỜI GIAN:

Dự kiến cuối tháng 11.2012

B.VỀ THÀNH PHẦN

I. CÁ NHÂN

  1. Sinh viên, học sinh học tập và rèn luyện xuất sắc
  2. Sinh viên, học sinh tham gia các kì thi quốc gia trở lên đoạt giải Ba trở lên
  3. Sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đạt giải Ba trở lên
  4. Sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao  cấp Bộ trở lên , cá nhân đoạt các loại huy chương và có kết quả học tập và rèn luyện  từ khá trở lên
  5. Cá nhân, tham gia các hoạt động xã hội được nhận Bằng khen và có kết quả học tập và rèn luyện  từ khá trở lên

II. TẬP THỂ:

Dành cho những tập thể có đăng kí thi đua, tiêu chuẩn theo đánh giá thi đua tập thể quy định tại  Quy chế công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1. Lớp học sinh, sinh viên tiên tiến có các tiêu chuẩn:

-Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên;

-Có cá nhân  đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên

-Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên

-Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường

2. Lớp học sinh, sinh viên Xuất sắc có các tiêu chuẩn

Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc.

 

Ban cán sự các lớp đến Phòng CTCT và HSSV để đăng kí cho tập thể lớp.

Thời gian từ 01.3.2012 đến 31.3.2012