Thông báo BCS lớp K 37 Print
Wednesday, 12 October 2011 08:54

Thông báo

 

Ban cán sự lớp năm thứ nhất K 37  thông báo cho sinh viên nguyện vọng 2 và các sinh viên nguyện vọng 1 chưa học tập tuần sinh hoạt công dân sinh viên,  xem thông báo v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho các bạn trong Tin mới nhất