Lớp trưởng K 37 cần biết Print
Thursday, 27 October 2011 16:36

Thông báo

Sinh viên K 37 lưu ý

Hiện nay, Phòng CTCT và HSSV đã chuyển cho lớp trưởng giấy cam kết phục vụ ngành giáo dục và cam kết không sử dụng ma túy.

Phòng CTCT và HSSV đề nghị lớp trưởng phát cho sinh viên hệ sư phạm (2 giấy cam kết trên), hệ ngoài sư phạm chỉ có giấy cam kết khg sử dụng ma túy. Sinh viên ghi đầy đủ thông tin trên các giấy cam kết, có xác nhận của địa phương rồi nộp lại cho lớp trưởng.

Lớp trưởng có trách nhiệm tổng hợp theo danh sách, có chữ kí của từng sinh viên, cuối tháng 11 .2011 ( 25 đến 30.11.2011) nộp về phòng CTCT và HSSV