Học bổng HK II năm học 2011 - 2012 SV K35 Khoa Tiếng Nga 打印
周五, 2012年 11月 09日 13:14
DANH SÁCH SINH VIÊN K35 NHẬN HỌC BỔNG HK 2
Khoa Tiếng Nga (năm học 2011 - 2012)
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP-CTCTHSSV ngày 19/10/2012
STT Họ và tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Nguyễn Thị Thu K35.702.005 8.04 83 300,000 1,500,000
2 Đoàn Thị Kim Phượng K35.702.010 7.48 85 240,000 1,200,000
3 Lê Thị Thu Thảo K35.702.012 7.41 75 240,000 1,200,000
4 Huỳnh Hoàng K35.752.018 7.42 90 240,000 1,200,000
5 Lê Minh Hằng K35.752.007 7.68 84 240,000 1,200,000
6 Trần Thị Trang Minh K35.752.012 7.68 88 240,000 1,200,000
7 Hồ Lê Na K35.752.014 8.03 89 300,000 1,500,000
8 Lê Trần Hải Thanh K35.752.018 7.68 80 240,000 1,200,000
9 Nguyễn Thị Thường K35.752.022 7.87 88 240,000 1,200,000
10 Trần Thụy Mai Uyên K35.752.026 7.84 90 240,000 1,200,000