Học bổng HK II năm học 2011 - 2012 SV K35 khoa Tâm lí - Giáo dục 打印
周日, 2012年 11月 25日 15:50
DANH SÁCH SINH VIÊN K35 NHẬN HỌC BỔNG HK 2
Khoa Tâm lí - Giáo dục (năm học 2011 - 2012)
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP-CTCTHSSV ngày 19/10/2012
STT Họ và tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Đặng Hoàng An K35.604.001 8.46 98 300,000 1,500,000
2 Lê Thị Ngọc Giàu K35.604.006 8.62 80 300,000 1,500,000
3 Nguyễn Thị Mỹ K35.604.007 8.38 90 300,000 1,500,000
4 Lê Minh Huân K35.604.010 8.65 94 300,000 1,500,000
5 Đinh Thảo Quyên K35.604.023 8.58 80 300,000 1,500,000
6 Hoàng Văn Cương K35.609.005 7.80 91 240,000 1,200,000
7 Nguyễn Chung Hải K35.609.011 7.77 85 240,000 1,200,000
8 Bùi Thị Thanh Hương K35.609.018 7.67 80 240,000 1,200,000
9 Võ Thị Thúy Ngọc K35.609.024 8.10 94 300,000 1,500,000
10 Nguyễn Bá Ngọc K35.609.026 7.90 86 240,000 1,200,000
11 Nguyễn Thị Hồng Nhiên K35.609.028 7.63 85 240,000 1,200,000
12 Hoàng Thị Cẩm Nhung K35.609.029 7.73 80 240,000 1,200,000
13 Lê Thị Linh Phi K35.609.033 7.67 80 240,000 1,200,000
14 Hồ Sỹ Toàn K35.609.042 7.93 88 240,000 1,200,000
15 Bùi Thị Thùy Trinh K35.609.045 8.00 89 300,000 1,500,000