Danh sách SV K 36 ngành Sử - QP được xét HB KKHT học kì II năm học 2011 - 2012 In
Thứ tư, 09 Tháng 1 2013 19:53DANH SÁCH SV K36  NGÀNH SỬ - QP NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K36.610.002 Vũ Đông An 3.25 82 1500000
2 K36.610.010 Nguyễn Thị Hằng 3.04 92 1200000
3 K36.610.025 Đặng Văn Huế 2.98 82 1200000
4 K36.610.034 Đặng Thị Thanh Loan 3.17 80 1200000
5 K36.610.035 Lê Thị Loan 3.04 80 1200000
6 K36.610.038 Bùi Thị 3.07 90 1200000
7 K36.610.042 Nguyễn Thị Hằng Nga 3.02 82 1200000
8 K36.610.045 Hoàng Thị Nhâm 2.94 80 1200000
9 K36.610.050 Mai Thị Phượng 2.9 92 1200000
10 K36.610.053 Nguyễn Chí Phương 3.07 84 1200000
11 K36.610.060 Hoàng Văn Thành 3.09 92 1200000
12 K36.610.062 Lê Thị Thanh Thảo 2.91 82 1200000
13 K36.610.064 Nguyễn Hữu Thời 3.11 82 1200000
14 K36.610.066 Lê Thị Trang 3.11 84 1200000
15 K36.610.068 Võ Quang Tuấn 3.07 82 1200000
16 K36.610.070 Lê Quốc Việt 3.13 92 1200000
17 K36.610.201 Bùi Đức Anh 2.92 88 1200000