Danh sách SV K 36 Khoa GDTH nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 In
Thứ hai, 10 Tháng 6 2013 16:21
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Số Tiền HB STK
1 K35.901.061 Ngô Thị Thanh Phương 3.38 92 2625000
2 K36.901.037 Kiệt 3.37 95 2625000
3 K36.901.108 Cao Lê Trúc 3.36 97 2625000
4 K36.901.009 Nguyễn Thị Thùy Dung 3.32 89 2625000
5 K36.901.008 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 3.31 98 2625000
6 K36.901.064 Nguyễn Thị Xuân Nở 3.29 84 2625000
7 K36.901.048 Phạm Trà My 3.26 94 2625000
8 K36.901.086 Trương Thị Thu 3.25 86 2625000
9 K36.901.044 Trần Thị Thu 3.22 88 2625000
10 K36.901.001 Phạm Hồng Anh 3.21 90 2625000
11 K36.901.043 Nguyễn Thị Khánh Ly 3.2 87 2625000
12 K36.901.006 Trương Thị Minh Châu 3.19 97 2100000
13 K36.901.056 Nguyễn Thị Ngoan 3.19 93 2100000
14 K36.901.033 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3.18 96 2100000
15 K36.901.025 Nguyễn Thị Thu Hiếu 3.17 100 2100000