Thông báo sinh viên nhận lại giấy tờ 打印
周二, 2013年 06月 04日 13:26

Thông báo

Hiện nay, tại Phòng CTCT và HSSV giữ nhiều giấy tờ của sinh viên bị mất, thất lạc. SV nào mất đến Phòng A 110 để nhận lại giấy tờ

 

PHÒNG CTCT VÀ HSSV