Danh sách chính thức sinh viên nhận học bổng HKI năm học 2014 - 2015 Imprimer
Jeudi, 07 Mai 2015 14:51

Những sinh viên nào có tên trong danh sách, đến văn phòng khoa khai báo số tài khoản để khoa gửi về Phòng KH-TC chuyển học bổng vào thẻ ATM cho sinh viên

1. Danh sách sinh viên K 40 nhận học bổng HK I năm học 2014 - 2015

2. Danh sách sinh viên K 39 nhận học bổng HK I năm học 2014 - 2015

3. Danh sách sinh viên K 38  nhận học bổng HK I năm học 2014 - 2015

4. Danh sách sinh viên K 37 của Khoa Tiếng Nga nhận học bổng HK I năm học 2014 - 2015