Các văn bản và biểu mẫu cần thiết Print
Friday, 04 April 2014 08:07

1. Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

2. Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

3.Quy định Công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

4. Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

5. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên