Số 656/KH-BGDĐT Kế hoạch tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học năm 2015 打印
周四, 2015年 08月 06日 00:49

Xem bài tại đây