Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên Print
Tuesday, 22 February 2011 07:55

Trưởng Phòng qua các thời kỳ

(Từ phải qua trái: Thầy Phan Kỳ Nam, Cô Trịnh Thị Kiệm, Thầy Nguyễn Phú Bình, Thầy Trần Quốc Côn, Thầy Huỳnh Công Ba)

 

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên được thành lập ngày 12.10.2009 theo quyết định số 1203 /QĐĐHSP của Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng thành lập trên cơ sở Phòng Công tác Chính trị (thành lập từ năm 1976), tháng 10 năm 2009 Phòng được giao thêm nhiệm vụ Quản lí sinh viên hệ chính quy từ Phòng Đào tạo sang và được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng là đảm nhiệm công tác Chính trị tư Tưởng và  công tác Quản lí Sinh viên, Học sinh.

Để hoàn thành được nhiệm vụ, mỗi cán bộ, viên chức phải nỗ lực làm việc và học tập kinh nghiệm của người đi trước rất nhiều đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức khoa học và sáng tạo vào công  việc hợp lí và khoa học.

Là đơn vị sáp nhập từ nhiều bộ phận gồm văn phòng Công đoàn và văn phòng Đoàn Thanh niên và Phòng Công tác Chính trị. Dây là nhân tố quan trọng tạo thêm sức mạnh cho Phòng về số lượng lẫn chất lượng.

Phòng hiện nay có 9 cán bộ, viên chức, trong đó có 6 nam và 3 nữ.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 4; Đại học: 4; Sơ cấp : 1

Trình độ chính trị: Cao cấp lí luận chính trị: 1; Trung cấp: 1; Sơ cấp: 7

Chi bộ có 4 đảng viên, là Chi bộ ghép giữa Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên với Phòng Thanh tra Đào tạo

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên là một tập thể vững mạnh, gương mẫu, có truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và những nhiệm vụ đột xuất của Trường. Phòng luôn luôn duy trì truyền thống để xây dựng Phòng thành tập thể tiên tiến xuất sắc trong mỗi năm học góp phần xây dựng Trường phát triển trong giai đoạn mới.