Thông báo lớp trưởng nhận danh sách lớp có địa chỉ email Imprimer
Mercredi, 13 Mars 2019 16:38

Mời lớp trưởng các lớp lên Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 109 gặp thầy Việt để nhận địa chỉ email của lớp

1. Lớp GDQP A K 43

2. Lớp Địa lí học A K 44

3. Lớp GDMN C K 43

4. Lớp GDTH B K 43

PHÒNG CTCT VÀ HSSV