Nhiệm vụ của trường Đại học Sư phạm TP. HCM In
  • Đào tạo giáo viên và cán bộ (khoa học) có trình độ đại học chuẩn mực, chất lượng cao cho tất cả các ngành học nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các trường từ mẫu giáo tới trung học phổ thông, kể cả các trường giáo dục chuyên biệt và các trường sư phạm;
  • Đào tạo những người có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuẩn mực, chất lượng cao các ngành chuyên môn để bổ sung và tăng cường đội ngũ cán bộ của Trường, đồng thời cung cấp cán bộ nòng cốt và giảng viên cho các cơ quan nghiên cứu, quản lí giáo dục, các trường sư phạm và phổ thông cũng như góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội;
  • Đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và giáo viên  các cấp, kể cả các trường giáo dục chuyên biệt, nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lí giáo dục và những người đang đứng lớp không ngừng nâng cao trình độ, tiếp cận được với những kinh nghiệm tiên tiến nhất trong việc tổ chức giảng dạy và học tập trong Nhà trường;
  • Đa dạng hóa các hình thức và ngành nghề đào tạo nhằm phục vụ rộng rãi nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội;
  • Nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ giảng dạy và chất lượng của hoạt động đào tạo, góp phần tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - Xã hội - Văn hóa của đất nước, đặc biệt là của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam;
  • Nghiên cứu các vấn đề lí thuyết và thực tiễn của khoa học giáo dục và sư phạm nhằm góp phần xây dựng chính sách giáo dục của nhà nước để giải quyết các vấn đề do thực tế dạy và học ở địa phương đặt ra; chủ trì, tích cực tham gia việc xây dựng chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở các cấp học, bậc học;
  • Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các Trường Đại học Sư phạm và các tổ chức nghiên cứu giáo dục hay khoa học nói chung của các nước trên thế giới nhằm trao đổi những kinh nghiệm tiên tiến về phát triển giáo dục, cách tổ chức hoạt động dạy và học, đồng thời tạo thêm cơ hội để bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên cũng như góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học ở Nhà trường;
  • Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại đáp ứng việc áp dụng phương pháp dạy và học tiên tiến, nghiên cứu khoa học, cũng như những hoạt động khác của Nhà trường